ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΦΕΚ: Α 283/ 27.09. 1977
Τέθηκε σε ισχύ: 27.09.1977
Ημ.Υπογραφής: 23.09.1977
Τίτλος: Περί ξεναγών
Θέμα: Περί ξεναγών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο: 1
Ημ/νία: 11.09.1996
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: ΄Εννοια – Άδεια επαγγέλματος ξεναγού

Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν με το άρθρο 2 Π.Δ. 273/1993. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου όπως αντικαταστάθηκε από το εδάφιο β΄ του άρθρου 2 του ΠΔ 340/1996 (ΦΕΚ Α/225).

Κείμενο Άρθρου
1. Ξεναγός (εξηγητής), κατά την έννοιαν του παρόντος είναι ο συνοδεύων αλλοδαπός ή ημεδαπός περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και της νεωτέρας Ελλάδος.
2. Η άσκησις του επαγγέλματος του ξεναγού επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας εκδιδομένης υπό του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Η περί ης προηγουμένη παράγραφος άδεια δύναται να ισχύη είτε δι’ ολόκληρον την χώραν είτε δι’ ωρισμένον τμήμα αυτής, αναλόγως της εκπαιδεύσεως του ξεναγού και των αναγκών του Τουρισμού.
“4. Ξεναγός υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κράτους-μέλους της ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας, δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα, όταν συνοδεύει ομάδα τουριστών προερχομένη από κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατά την πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, ορισμένης χρονικής διάρκειας και καθορισμένης διαδρομής σε χώρους πλην μουσείων και ιστορικών μνημείων, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία”.
“5. Ο ξεναγός ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του αναφερόμενου στην παράγραφο 4 του -παρόντος άρθρου δικαιώματος, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος :
– είτε με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία του χορηγήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του,
-είτε με βεβαίωση, η οποία του χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του και με την οποία να πιστοποιείται ότι αυτός άσκησε το επάγγελμα του ξεναγού με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη ή επί ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους σπουδών, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι να αποδεικνύουν γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού ή μεγάλων χρονικών περιόδων του.
Στην ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς : α) Οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατέχει ο ξεναγός (ονομασία τους, ημερομηνία, ίδρυμα που τους χορηγήθηκε κ.λ.π.) και β) Το μάθημα ή ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων, εκ των διδασκομένων για την απόκτηση του τίτλου, από τη διδαχή των οποίων αποδεικνύονται οι γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού.
Ο εν λόγω ξεναγός θα πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του, των ως άνω δικαιολογητικών, την οποία οφείλει να παρουσιάσει οποτεδήποτε του ζητηθεί από όργανο εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία”.

Άρθρο: 2
Ημ/νία: 1.7.2009
Ημ/νία Ισχύος: 1.7.2009
Τίτλος Άρθρου: Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας

Το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102/2009)

Κείμενο Άρθρου
“1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος, άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού χορηγείται:
α) σε Έλληνες πολίτες και σε υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόχους διπλώματος της Σχολής Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης β΄.
β) σε υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόχους τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται από την αρμόδια αρχή στο κράτος-μέλος προέλευσής τους για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και οι οποίοι:
αα) διαθέτουν επαρκή γνώση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας, που αποδεικνύεται από την επιτυχή παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων στο πλαίσιο κύκλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ββ) έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία της Ελλάδος.
γγ) οι υποψήφιοι κρατών-μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδας και οι αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου «Γ» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
δδ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υπηκόους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα
εε) δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση της νομοθεσία περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, εθνικού νομίσματος και αρχαιοτήτων η για αδικήματα που συνεπάγονται τη στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των στοιχείων αα), ββ) γγ) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 κρίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, έναν εκπρόσωπου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του ΟΤΕΚ, ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) με εκπαιδευτική εμπειρία στις Σχολές Ξεναγών του ΟΤΕΚ κι έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών που ορίζεται από αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της επιτροπής.
3. Καταδίκη, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, επερχομένη μετά την χορήγησιν της αδείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσιν αυτής, βεβαιουμένην δι’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ.
4. Το πτυχίον της Σχολής Ξεναγών του ΕΟΤ δεν απαιτείται προκειμένου περί των Ελλήνων πολιτών των υπεστάντων μέχρι της 31ης Δεκ. 1974 επιτυχώς εξετάσεις ενώπιον Επιτροπής συσταθείσης κατ’ άρθρ. 2 του Νόμου 5161/1931 και λαβόντων προσωρινών άδειαν ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ξεναγού”.

Άρθρο: 3
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Αρθρου: Ταυτότητα ξεναγού

Κείμενο Άρθρου
1. Δια την άσκησιν του επαγγέλματος του ξεναγού, χορηγείται υπό του ΕΟΤ εις τον Ξεναγόν δελτίον ταυτότητος, άνευ του οποίου απαγορεύεται η άσκησις υπ’ αυτού οιασδήποτε ξεναγήσεως, ή προσφοράς οιασδήποτε υπηρεσίας εμπιπτούσης εις τον κύκλον των κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου υπηρεσιών του ξεναγού. 2. Το δελτίον ταυτότητος θεωρείται κατ’ έτος υπό του ΕΟΤ, εφ’ όσον ο κάτοχος αυτού έχει εκπληρώσει απάσας τας εκ της κοινωνικής ασφαλίσεώς του απορρεούσας οικονομικάς υποχρεώσεις του.

Άρθρο: 4
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Λήμμα: ΞΕΝΑΓΟΙ
Τίτλος Άρθρου: Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών

Κείμενο Άρθρου
1. Ο ξεναγός οφείλει: α. Να ασκή τα καθήκοντά του αξιοπρεπώς και κατά τρόπον εμπνέοντα την εμπιστοσύνην και την εκτίμησιν των ξεναγουμένων και β. να συμπεριφέρεται με προσήνειαν και ευγένειαν προς αυτούς.

Άρθρο: 5
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Ειδικότερα καθήκοντα ξεναγών
Σχόλια:Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έξι μήνες με την 539027/1978 Απόφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως).

Κείμενο Άρθρου
Δι’ αποφάσεως του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού εκδοθησομένου μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ και δημοσιευθησομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, θέλουσι καθορισθή τα εκ της ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού ειδικώτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις αυτών δια συνταχθησομένου Κανονισμού. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθή εφ’ άπαξ επί εν εισέτι εξάμηνον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο: 6
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου:Κοινωνική ασφάλιση ξεναγών
Σχόλια: Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 άρθρου 24 Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με τη παρ. 4, άρθρο 36, Ν. 3105/03 (ΦΕΚ Α 29, 10.2.03)

Κείμενο Άρθρου
“1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος υπάγονται από 1ης Ιανουαρίου 1977 στην ασφάλιση του I.Κ.Α. για όλους τους κλάδους ασφαλίσεώς του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.
2. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη εργασία, σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, από τριπλότυπο μη θεωρημένο, αντίγραφο δε αυτών να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Α. υποκατάστημα Πλατείας Συντάγματος, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Οι ξεναγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με τα αντίγραφα αποδείξεών τους και αναλυτική κατάσταση κατάλληλα συμπληρωμένη, τα δε τουριστικά γραφεία ανάλογη αναλυτική κατάσταση. Σε περίπτωση μη υποβολής στο Ι.Κ.Α.. των δελτίων παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου εντός της οριζόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του I.Κ.Α. και επιβάλλονται κυρώσεις στους ξεναγούς για καθυστέρηση καταβολής εισφορών.
3. Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τόσο τον εργοδότη όσο και τον ασφαλισμένο (ξεναγό) παρακρατούνται στο σύνολό τους από τα τουριστικά γραφεία, τις λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. προς τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ξεναγοί και αποδίδονται προς το Ι.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Προκειμένου περί ξεναγών που παρέχουν υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές και εν γένει σε φυσικό ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου αποδίδονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου με ευθύνη των ξεναγών. Ως εργοδότες έναντι του I.Κ.Α. θεωρούνται στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 τα τουριστικά γραφεία και οι λοιπές επιχειρήσεις, στη δε περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου, οι ίδιοι οι ξεναγοί.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 710/1977(ΦΕΚ283 Α) έχουν εφαρμογή και για τους ξεναγούς που αποφοίτησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.”

Άρθρο: 7
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Όροι και προϋποθέσεις κατατάξεως των ξεναγών εις ασφαλιστικές κλάσεις

Κείμενο Άρθρου
1. Δια την κατάταξιν του ξεναγού εις ασφαλιστικήν κλάσιν προς λήψιν παροχών, μερίμνη του αρμοδίου Υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεως αθροίζονται, αι, εκ της εν παρ. 3 του άρθρου 6 αναφερομένης καταστάσεως αποδοχαί του ημερολογιακού έτους εκάστου ξεναγού και διαιρούνται δια του αριθ. 300. Ο διαιρέτης (300) αποτελεί εν προκειμένω τας εν ασφαλίσει ημέρας εργασίας του ξεναγού, το δε προκύπτον πηλίκον εάν είναι ίσον ή μεγαλύτερον του ισχύοντος την 31ην Δεκεμβρίου του δι’ ο η κατάταξις έτους, ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου ή εργατρίας, αποτελεί το μέσον ημερομίσθιον βάσει του οποίου ο ξεναγός εντάσσεται εις την ισχύουσαν την 31ην Δεκεμβρίου αντίστοιχον ασφαλιστικήν κλάσιν.
2. Εάν το εκ της διαιρέσεως της προηγουμένης παραγράφου προκύπτον πηλίκον είναι μικρότερον του κατά την 31ην Δεκεμβρίου του εις ο αφορά η κατάταξις έτους ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου ή εργατρίας, το σύνολον των αποδοχών της προηγουμένης παραγράφου διαιρείται δια του ως είρηται ημερομισθίου. Ο διαιρέτης αποτελεί εν προκειμένω το μέσον ημερομίσθιον του ξεναγού, το δε προκύπτον πηλίκον τον αριθμόν των εν ασφαλίσει ημερών εργασίας του έτους.
3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το κατά την παρ. 1 του παρόντος προκύπτον μέσον ημερομίσθιον είναι μεγαλύτερον του τεκμαρτού τοιούτου της ανωτάτης εκάστοτε ισχυούσης ασφαλιστικής κλάσεως, αι αναλογούσαι επί πλέον καταβληθείσαι εισφοραί της μερίδος του ησφαλισμένου επιστρέφονται εις τον ξεναγόν κατά την διαδικασίαν του άρθρου 31 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ.
4. Επί των δια του άρθρου 6 του παρόντος ασφαλιζομένων ξεναγών έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51 ως αύται προσετέθησαν υπό της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4104/1960.

Άρθρο: 8
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Αναγνώρισις προγενεστέρας απασχολήσεως
Σχόλια: Η ανωτέρω προθεσμία υποβολής αιτήσεως αναγνωρίσεως παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκ. 1978 με το άρθρο 5 παρ. 11 Νόμ. 825/1978. Η μέσα στα ” ” τελευταία διάταξη προστέθηκε από το άρθρο 21 Νόμου 1027/1980, ΦΕΚ Α 49.

Κείμενο Άρθρου
Οι εν άρθρω 6 του παρόντος ασφαλιζόμενοι ξεναγοί δύνανται να αναγνωρίσουν ως εν ασφαλίσει διανυθέντα τη αιτήσει των, υποβαλλομένη εντός εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος, προγενέστερον χρόνον απασχολήσεώς των επί τη βάσει αδείας του ΕΟΤ ως ξεναγών μέχρι 5 ετών, αποδεικνυομένου, δι’ επισήμου βεβαιώσεως της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας, περί υποβολής αυτή δηλώσεως φόρου εισοδήματος προερχομένου εκ της ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού. Εν τη περιπτώσει ταύτη αναγνωρίζονται 200 κατ’ έτος ημέραι εργασίας, αι δε αντιστοιχούσαι εις ταύτας εισφοραί εργοδότου και ησφαλισμένου υπολογιζόμεναι επί του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της κατωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλονται υπό του ΕΟΤ εντός τριών μηνών από της ειδοποιήσεως αυτού παρά του ΙΚΑ περί υποβολής του ανωτέρω αιτήματος μετά των σχετικών δικαιολογητικών.
“Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίσεως του προγενεστέρου χρόνου απασχολήσεώς των έχουν, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις και οι ξεναγοί, οι οποίοι ητιολογημένως δεν ήσκησαν προσωρινώς από 1.1.1977 έως 31.12.1979 το επάγγελμα του ξεναγού”.

Άρθρο: 9
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Επέκτασις αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού

Κείμενο Άρθρου
1. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου χορηγηθείσαι υπό του ΕΟΤ άδειαι ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού εις τους αποφοίτους των υπό την εποπτείαν του ΕΟΤ εν Ρόδω, Κρήτη και Κερκύρα λειτουργησάσων Σχολών, ως και της εν Θεσσαλονίκη λειτουργησάσης Σχολής Ξεναγών Βορείου Ελλάδος δύνανται να επακταθώσι δι’ ολόκληρον την Επικράτειαν εφ’ όσον οι κάτοχοι αυτών υποστούν εξέτασιν εις όσην εκ της διδασκομένης ύλης της Σχολής Ξεναγών Αθηνών δεν εξητάσθησαν κατά την λήψιν του πτυχίου του ξεναγού. 2. Η ως άνω εξέτασις θα λαμβάνη χώραν το α’ τρίμηνον εκάστου ημερολογιακού έτους μερίμνη της Σχολής Ξεναγών Αθηνών, ήτις και θα καθορίζη την εξεταστέαν ύλην ως και τους εξεταστάς καθηγητάς εκ των διδασκόντων εις την Σχολήν τα σχετικά μαθήματα.

Άρθρο: 10
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Προστασία επαγγέλματος
Σχόλια: Ανάμεσα στα ” ” αναφέρεται η παράγραφος 1 του άρθρου 10, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρο 3 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102/2009)

Κείμενο Άρθρου
1. “Όποιος παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, χωρίς την κατά τα άρθρα 2 και 11 του παρόντος άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων ευρώ”
2. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρούνται ιδιοκτήται ή διευθυνταί ή υπάλληλοι τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων εν γένει απασχολουμένων με τον τουρισμόν, οι εν γνώσει αναθέτοντες ξενάγησιν εις πρόσωπον στερούμενον της κατά το άρθρο 1 του παρόντος αδείας.
3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται εις Υπαλλήλους Τουριστικών Γραφείων ή Ξενοδοχείων η συνοδεία (TRANSFER) ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων την εξυπηρέτησιν έχει αναλάβει το Τουριστικόν Γραφείον εις ο ανήκουν, εις κέντρον ψυχαγωγίας θέατρον ή χώρους θαλασσίων λουτρών (PLAGES) ως και κατά την επιβίβασιν ή αποβίβασιν αυτών εις και από λιμένας, αερολιμένας, σιδηροδρομικούς και λεωφορειακούς σταθμούς.

Άρθρο: 11
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Ειδικαί κατ’ εξαίρεσιν άδειαι ξεναγήσεως
Σχόλια: Το ανάμεσα στα ” ” κείμενο της παραγράφου 5 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α) και στη συνέχεια από το άρθρο 28 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α),

Κείμενο Άρθρου
1. Κατ’ εξαίρεσιν χορηγείται δι’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού εις αλλοδαπούς ελληνικής καταγωγής διπλωματούχους της Σχολής Ξεναγών του ΕΟΤ συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων των αναφερομένων εν τω άρθρω 2 του παρόντος νόμου, πλην της υπό στοιχ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τούτου.
2. Αι διατάξεις των άρθρ. 1 και 3 του παρόντος νόμου, έχουσιν εφαρμογήν και επί των υπό των ανωτέρω εδαφ. α’ και β’ προβλεπομένων περιπτώσεων χορηγήσεως αδειών.
3. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χορήγησις δι’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ: α) Αδείας ξεναγήσεως άνευ αμοιβής εις αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, εις ημεδαπούς και αλλοδαπούς εν ενεργεία καθηγητάς Ανωτάτων Σχολών των κλάδων της Αρχαιολογίας, ως και εις τους διευθυντάς και καθηγητάς των εν Ελλάδι αλλοδαπών Αρχαιολογικών Σχολών δια την προς εκπαιδευτικούς σκοπούς ξενάγησιν (διδασκαλίαν) των φοιτητών των. β) Αδεια ξεναγήσεως άνευ αμοιβής εις τους διευθυντάς και καθηγητάς των εν Ελλάδι αλλοδαπών Αρχαιολογικών Σχολών, ως και εις Ελληνας αρχαιολόγους προς ξενάγησιν ειδικών προσωπικοτήτων εις Μουσεία και χώρους εις ους ανεπτύχθη ή αναπτύσσεται η επιστημονική και η ανασκαφική των δραστηριότης.
4. Ωσαύτως κατ’ εξαίρεσιν εις περιπτώσεις ελλείψεως ξεναγού δυναμένου να ξεναγήση εις ωρισμένην γλώσσαν, βεβαιουμένης υπό της Διοικήσεως του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, επιτρέπεται η ξενάγησις υπό μη αδειούχου ξεναγού, αδεία του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν θα υφίσταται εργασιακή κρίσις εις το επάγγελμα των ξεναγών.
5. ” Μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού επιτρέπεται να πραγματοποιούν ξεναγήσεις χωρίς αμοιβή κατόπιν αδείας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε επίσημους προσκεκλημένους και αντιπροσωπείες που επισκέπτονται τη χώρα στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων. Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία επιτρέπεται να γίνονται και από τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές σχολείων “.

Άρθρο: 12
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Εποπτεία επί των ξεναγών – Κυρώσεις
Σχόλια: Το εντός ” ” τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 34 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003) και εν συνεχεία με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102/2009)

Κείμενο Άρθρου
1. Την εποπτείαν επί των ξεναγών ασκεί ο ΕΟΤ.
2. Εις τους ξεναγούς επιβάλλονται αι ακόλουθοι διοικητικαί κυρώσεις εις περίπτωσιν παραβάσεως των εκ των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτών εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, καθηκόντων και υποχρεώσεών των: α) Επίπληξις. β) “Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Το ύψος του προστίμου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης”. γ) Προσωρινή αφαίρεσις της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος δια χρονικόν διάστημα μέχρις εξ μηνών εφ’ όσον έχει επιβληθή η υπό στοιχ. β’ κύρωσις δις δια παραπτώματα διαπραχθέντα εντός μιας διετίας. Η προσωρινή αφαίρεσις της αδείας εκτελείται τρεις μήνας από της εκδόσεως της αποφάσεως περί επιβολής της ποινής. δ) Οριστική αφαίρεσις της αδείας, εφ’ όσον έχει επιβληθή υπό στοιχ. γ’ κύρωσις δις δια παραπτώματα διαπραχθέντα εντός μιας διετίας.
3. ” Oι διοικητικές κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης”
4. Αι διοικητικαί κυρώσεις επιβάλλονται μετά κλήσιν του παραβάτου προς παροχήν εξηγήσεων, τασσομένης προς τούτο προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών.
5. ” Κατά των επιβαλλουσών τας διοικητικάς κυρώσεις αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α), όπως αυτό ισχύει. ”
6. Η προσφυγή υποβάλλεται εις τον ΕΟΤ, εντός προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως της επιβαλλούσης την κύρωσιν αποφάσεως, η δε επί ταύτης απόφασις δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός δύο μηνών από της ασκήσεως της προσφυγής.
7. Η προσφυγή και η προς άσκησιν αυτής προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεσιν της προσβαλλομένης αποφάσεως.

Άρθρο: 13
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Λειτουργία Σχολής Ξεναγών
Σχόλια: – Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003), οι Σχολές Ξεναγών εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο και την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α’).

Κείμενο Άρθρου
1. Παρά τω Ελληνικώ Οργανισμώ Τουρισμού λειτουργεί Σχολή Ξεναγών, δι’ αποφάσεων δε του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσως καθορίζονται τα εκάστοτε χρονικά διαστήματα λειτουργίας αυτής.
2. Δια Κανονισμών ψηφιζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ και εγκρινομένων δι’ αποφάσεων του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) Ο τρόπος λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών. β) Η σύνθεσις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού αυτής. γ) Η διδακτέα ύλη. δ) Ο χρόνος φοιτήσεως. ε) Αι προϋποθέσεις ιδρύσεως Τοπικών Σχολών και ς) πάσα αναγκαία δια την λειτουργίαν των Σχολών λεπτομέρεια.
3. (Κυρούνται από της εκδόσεώς των διάφοροι προσωρινής ισχύος αποφάσεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών Αθηνών και των τοπικών τοιούτων).
4. Δι’ ομοίων αποφάσεων του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Δ.Σ. του Οργανισμού, δύναται να ιδρύωνται Σχολαί Ξεναγών και εις άλλας πόλεις της Χώρας είτε γενικής εκπαιδεύσεως, είτε περιωρισμένης τοιαύτης εις θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο: 14
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Σεμινάρια ξεναγών

Κείμενο Άρθρου
Ο ΕΟΤ δύναται να οργανώση εντός της από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαρτίου περιόδου εκάστου έτους επιμορφωτικά σεμινάρια διαρκείας μέχρι 3 μηνών εις τα οποία η φοίτησις των καλουμένων ξεναγών θα είναι δωρεάν. Η χορήγησις πιστοποιητικού παρακολουθήσεως χορηγείται άνευ διενεργείας εξετάσεων.

Άρθρο: 15
Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Λήμματα: Περί ξεναγών, ΄Αδεια επαγγέλματος ξεναγού

Κείμενο Άρθρου
Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου καταργείται.

Άρθρο: 16

Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.