ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 710 ΦΕΚ Α΄283/27.9.1977

Περί Ξεναγών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

`Εννοια – Αδεια επαγγέλματος

1. Ξεναγός (εξηγητής), κατά την έννοιαν του παρόντος είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και νεώτερας Ελλάδος.

2. Η άσκησις του επαγγέλματος του ξεναγού επιτρέπεται μόνον κατόπιν εκδιδομένης υπό του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

Όπως καταργήθηκε με την παρ.1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 11/9/1996

3. Η περί ης προηγουμένη παράγραφος άδεια δύναται να ισχύη είτε δι` ολόκληρον την χώραν είτε δι` ωρισμένον τμήμα αυτής, αναλόγως της εκπαιδεύσεως του ξεναγού και των αναγκών του Τουρισμού.

Όπως καταργήθηκε με την παρ.1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 11/9/1996

4.Ξεναγός υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κράτους-μέλους της ΕZΕΣ πλην Ελβετίας, δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα, όταν συνοδεύει ομάδα τουριστών προερχομένη από κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατά την πραγματοποίηση νός οργανωμένου ταξιδιού, ορισμένης χρονικής διάρκειας και καθορισμένης διαδρομής σε χώρους πλην μουσείων και ιστορικών μνημείων, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Όπως καταργήθηκε με την παρ.1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 11/9/1996

5. Ο ξεναγός ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του αναφερομένου στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δικαιώματος, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος:

– είτε με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία του χορηγήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Μέλους καταγωγής ή παρελεύσεώς του,

– είτε με βεβαίωση, η οποία του χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του και με την οποία πιστοποιείται ότι αυτός άσκησε το επάγγελμα του ξεναγού με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη ή επί ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους σπουδών, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποιοι αποβεικνύουν γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού ή μεγάλων χρονικών περιόδων του.

Στην ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς:

α) Οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατέχει ο ξεναγός (ονομασία τους, ημερομηνία, ίδρυμα που τους χορηγήθηκε κ.λπ.) και

β) Το μάθημα ή ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων, εκ των διδασκομένων για την απόκτηση του τίτλου, από τη διδαχή των οποίων αποδεικνύονται οι γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού.

 Ο εν λόγω ξεναγός θα πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του, των ως άνω δικαιολογητικών, την οποία οφείλει να παρουσιάσει οποτεδήποτε του ζητηθεί από όργανο εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως καταργήθηκε με την παρ.1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 11/9/1996

Άρθρον 2

Προυποθέσεις χορηγήσεως αδείας

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν:

α) Κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

β) Έλληνες και υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και οι οποίοι έχουν προβεί σε αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Τίτλου III του Π.δ. 38/2010 (Α’ 78).

γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 50 ΝΟΜΟΣ 4403/2016 με ισχύ την 7/7/2016

Άρθρον 3

Ταυτότης ξεναγού

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

1. Το επάγγελμα του ξεναγού ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την υποβολή από τους ενδιαφερομένους στο Υπουργείο Τουρισμού αίτησης για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ξεναγού, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) εξετάζει εντός δέκα (10) ημερών τα υποβληθέντα σε αυτήν δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων χορηγείται στον ξεναγό εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και εγγραφής του στο οικείο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, συνοδευόμενη από δελτίο ταυτότητας, το οποίο ο ξεναγός φέρει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, προκειμένου να επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

Όπως προστέθηκε με την παρ.3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση γίνεται πριν την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας χωρίς η αρμόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει στον υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού όσο και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού χορηγούνται αυτόματα.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4111/2013 με ισχύ την 25/1/2013

5. Με την απόφαση της παραγράφου 1, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων.

Όπως προστέθηκε με την παρ.3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

Άρθρον 4

Βασικαί υποχρεώσεις ξεναγών

Ο ξεναγός ασκεί τα καθήκοντά του με τρόπο που δεν εκφεύγει από το πλαίσιο της κοσμιότητας.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

Άρθρον 5

Ειδικώτερα καθήκοντα

Δι` αποφάσεως του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού εκδοθησομένης μετά σύμφωνονγνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ και δημοσιευθησομένος δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, θέλουσικαθορισθή τα εκ της ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού ειδικώτερά καθήκοντα και υποχρεώσεις αυτών δια συνταχθησομένου Κανονισμού. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθή εφ` άπαξ επί εν εισέτι εξάμηνον δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Άρθρον 6

Κοινωνική ασφάλισις ξεναγών

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 24 ΝΟΜΟΣ 2919/2001 με ισχύ την 25/6/2001

1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου (ξεναγοί) υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και στην ασφάλιση, κατά περίπτωση, του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για επικουρική ασφάλιση. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και, κατά περίπτωση, του πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ή του Τ.Ε.Κ.Α..

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

2. Για την ασφάλιση των ξεναγών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με την παρ. 1, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), καθώς και οι εισφορές του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

3. Ως εργοδότες του ξεναγού θεωρούνται οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, οι λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που απασχολούν τον ξεναγό. Όταν ο ξεναγός παρέχει υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές ή σε εν γένει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, απογράφεται ο ίδιος ως εργοδότης στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 7 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης (υπό στοιχεία Αριθμ. Φ21/544/28.3.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β’ 414) για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και υπέχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

4. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν, από διπλότυπο μη θεωρημένο, απόδειξη πληρωμής, της οποίας αντίγραφο παραδίδουν στον εργοδότη τους ή διατηρούν οι ίδιοι, όταν υπέχουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σύμφωνα με την παρ. 3, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από την απασχόλησή τους. Οι ξεναγοί και οι εργοδότες τους οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο των αποδείξεων πληρωμής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ξεναγών προκύπτουν από τις αποδείξεις πληρωμής που εκδίδουν κατά τη διάρκεια κάθε μηνιαίας μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

5. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών των ξεναγών, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 4. Ως προς το ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ο σχετικός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7. Τα δώρα λόγω εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτού της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

6. Η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ξεναγό και η εργοδοτική εισφορά, όπου τέτοια προβλέπεται, βαρύνει τον εργοδότη του. Υπόχρεος για την παρακράτηση της εισφοράς ασφαλισμένου και την καταβολή αυτής καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στον e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο εργοδότης του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 3, κατά περίπτωση. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει Α.Π.Δ. σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 2972/2001 (Α’ 291) και τα άρθρα 15 έως 36 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.. Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179).

Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών:

α. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης καταβολής,

β. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. διοικητικές ή άλλες κυρώσεις,

γ. λαμβάνονται σε βάρος των υπόχρεων εργοδοτών όλα τα μέτρα για την είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

Άρθρον 7

Οροι και προϋποθέσεις κατατάξεως των ξεναγών εις ασφαλιστικάς κλάσεις

3. Οι ετήσιες αποδοχές της παρ. 2 προκύπτουν για κάθε έτος από το άθροισμα όλων των μηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 εκείνου του έτους. Το άθροισμα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου που τυχόν έχουν καταβληθεί για ετήσιες αποδοχές που υπερβαίνουν το ανώτατο αυτό όριο επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

2. Μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης των ετήσιων αποδοχών του προηγούμενου έτους δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εάν από την εκκαθάριση προκύπτουν ημέρες ασφάλισης επιπλέον εκείνων που έχουν προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, οι επιπλέον ημέρες ασφάλισης δεν ανάγονται σε ημερολογιακό μήνα απασχόλησης, αλλά εγγράφονται στο ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των ξεναγών. Το ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριακόσιες (300).

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το κατά την παράγραφον 1 του παρόντος προκύπτον μέσον ημερομίσθιον είναι μεγαλύτερον του τεκμαρτού τοιούτου της ανωτάτης εκάστοτε ισχυούσης ασφαλιστικής κλάσεως, αι αναλογούσαι επί πλέον καταβληθείσαιεισφοραί της μερίδος του ησφαλισμένου επιστρέφονται εις τον ξεναγόν κατά την διαδικασίαν του άρθρου 31 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ.

4. Επί των δια του άρθρου 6 του παρόντος ασφαλιζομένων ξεναγών έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 14. του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951 ως αύται προσετέθησαν υπό της παρ. 5 του Ν.Δ. 4104/1960.

Όπως καταργήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4997/2022 με ισχύ την 25/11/2022

Άρθρον 8

Αναγνώρισις προγενεστέρας απασχολήσεως

Οι εν άρθρω 6 του παρόντος ασφαλιζόμενοι ξεναγοί δύνανται να αναγνωρίσουν ως εν ασφαλίσει διανυθέντα τη αιτήσει των, υποβαλλομένη εντός εξ (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος, προγενέστερον χρόνον απασχολήσεώς των επί τη βάσει αδείας του ΕΟΤ ως ξεναγών μέχρι πέντε (5) ετών, αποδεικνυομένου, δι` επισήμου βεβαιώσεως της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας, περί υποβολής αυτή δηλώσεως φόρου εισοδήματος προερχομένου εκ της ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού. Εν τη περιπτώσει ταύτη αναγωρίζονται διακόσιαι (200) κατ` έτος ημέραι εργασίας, αι δε αντιστοιχούσαι εις ταύτας εισφοραί εργοδότου και ησφαλισμένου υπολογιζόμεναι επί του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της κατωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλονται υπό του ΕΟΤ εντός τριών μηνών από της ειδοποιήσεως αυτού παρά του ΙΚΑ περί υποβολής του ανωτέρω αιτήματος μετά των σχετικών δικαιολογητικών.

Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίσεως του προγενεστέρου χρόνου απασχολήσεώς των έχουν, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις και οι ξεναγοί, οι οποίοι ητιολογημένως δεν ήσκησαν προσωρινώς από 1.1.1977 έως 31.12.1979 το επάγγλεμα του ξεναγού.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρον 21 ΝΟΜΟΣ 1027/1980 με ισχύ την 26/2/1980

Άρθρον 9

Επέκτασις αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Μητρώο Ξεναγών, στο οποίο καταχωρίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Ξεναγού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

2. Στο Μητρώο Ξεναγών καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του Ξεναγού που πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα στοιχεία του τίτλου σπουδών του και οι γλώσσες στις οποίες δύναται να ξεναγεί.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οικονομική επιβάρυνση των ξεναγών για την εγγραφή τους στο Μητρώο και τη χορήγηση του Δελτίου Ταυτότητας Ξεναγού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του Μητρώου.

Όπως προστέθηκε με την παρ.4 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

Άρθρον 10

Προστασία επαγγέλματος

1. Οποιος παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 χωρίς την κατά τα άρθρα 2 και 11 του παρόντος άδεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων ευρώ.

Όπως καταργήθηκε με την παρ.5 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

2. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρούνται ιδιοκτήται ή διευθυνταί ή υπάλληλοι τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων εν γένει ασχολουμένων με τον τουρισμόν, οι εν γνώσει αναθέτοντες ξενάγησιν εις πρόσωπον στρερούμενον της κατά το άρθρον 1 του παρόντος αδείας.

Όπως καταργήθηκε με την παρ.5 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται εις Υπάλληλους Τουριστικών Γραφείων ή Ξενοδοχείων η συνοδεία (transfer) ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων την εξυπηρέτησιν έχει αναλάβει το Τουριστικόν Γραφείον εις ο ανήκουν, εις κέντρον ψυχαγωγίας, θέατρον ή χώρους θαλασσίων λουτρών (plages) ως και κατά την επιβίβασιν ή αποβίβασιν αυτών εις και από λιμένας, αερολιμένας, σιδηροδρομικούς και λεωφορειακούς σταθμούς.

Άρθρον 11

Ειδικαί κατ` εξαίρεσιν άδειαι ξεναγήσεως

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

1. Κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων στα άρθρα 2 και 3, δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και χώρους που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα, έχουν καθηγητές ανώτατων σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα για ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

2.α) Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που μπορεί να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα, η ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό πραγματοποιείται με τη συνδρομή διερμηνέα που γνωρίζει τη γλώσσα των επισκεπτών.

β) Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που μπορεί να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης με τη συνδρομή διερμηνέα σύμφωνα με την περίπτωση α΄, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγεί ειδική κατ’ εξαίρεση άδεια ξενάγησης σε άτομα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, σύμφωνα με το άρθρο 3, αλλά έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού και είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2). Οι ανωτέρω πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), η οποία οφείλει να απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, καθώς και ο τόπος, όπου θα διεξαχθούν οι ξεναγήσεις.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 47 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 με ισχύ την 11/12/2018

3. Υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ξεναγού έχουν δικαίωμα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 165255/ΙΑ/29.12.2010 (Β΄ 2157) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού.»ικοτήτων εις Μουσεία και χώρους εις ους ανεπτύχθη ή αναπτύσσεται η επιστημονική και η ανασκαφική των δραστηριότης.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

Άρθρον 12

Εποπτεία επί των ξεναγών Κυρώσεις Εξουσιοδοτική διάταξη

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

1. Στο έργο των ξεναγών εποπτεία ασκεί το Υπουργείο Τουρισμού.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

1

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

3. Σε όποιον ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκησή του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους συνεργάζονται με πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

4α. Σε όποιον διαφημίζει σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης του άρθρου 1, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και χωρίς να αναγράφει τον αριθμό μητρώου του, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους, διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης από πρόσωπο που δεν έχει τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Β.Σ.Ν.Π. για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

5. Για παραβάσεις του άρθρου 4, που διαπιστώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας ή από εντεταλμένους υπαλλήλους ελεγκτές των κατά τόπον αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα έως τριών (3) μηνών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

6. Τα πρόστιμα των ανωτέρω παραγράφων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Όπως καταργήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

7. Τα πρόστιμα των παρ. 2, 3, 4, 4α και 5 επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

8. Κατά της απόφασης της παρ. 7 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του στοιχείου δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), όπως αυτό ισχύει. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο ενδιαφερόμενο μέρος. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διάστημα της προς άσκηση αυτής προθεσμίας αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

9. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά την κείμενη νομοθεσία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

Άρθρον 13

Λειτουργία Σχολής Ξεναγών

1. Παρά τω ΕλληνικώΟργανισμώ Τουρισμού λειτουργεί Σχολή Ξεναγών, δι` αποφάσεων δε του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα εκάστοτε χρονικά διαστήματα λειτουργίας αυτής.

2. Δια Κανονισμών ψηφιζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ και εγκρινομένων δι` αποφάσεων του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) Ο τρόπος λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών.

β) Η σύνθεσις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού αυτής.

γ) Η διδακτέα ύλη.

δ) Ο χρόνος φοιτήσεως.

ε) Αι προϋποθέσεις ιδρύσεως Τοπικών Σχολών και

στ) Πάσα αναγκαία δια την λειτουργίαν των Σχολών λεπτομέρεια.

3. Κυρούνται από της εκδόσεως των αι κάτωθι αναφερόμεναι αποφάσεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών Αθηνών και των τοπικών τοιούτων, ήτοι: Α`. Σχολαί Αθηνών:

α) Η υπ` αριθ. 74919/1.12.1931 απόφασις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθμόν 72 ΦΕΚ/Β/2.8.1932.

β) η υπ` αριθ. 48680/1502/12.11.1954 απόφασις του Υπουργού Εμπορίου έχουσα ούτω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 48680/1502
Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1954
Απόφασις
Θέμα: Ιδρυσις Τμήματος Ξεναγών παρά τη Σ.Τ.Ε.

Ο επί του Εμπορίου Υπουργός

Εχοντες υπ` όψει το άρθρον 4 του από 9/16.7.1952 Β.Δ. “περί διοικήσεως της Σχολής Τουριστικών Επαγγελματικών”, την από 2.11.1954 απόφασιν του Δ.Σ. της Σ.Τ.Ε. και την υπ` αριθ. 5238/4.11.1954 έγγραφονπρότασιν αυτής.
Αποφασίζομεν
Εγκρίνομεν την ίδρυσιν παρά τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Τμήματος Ξεναγών.
Ο Υπουργός
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

γ) η υπ` αριθ. 353/Τ/4.3.1960 του Υπουργού Προεδρίας Κυβέρνησεως δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 125 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1960.
δ) η υπ` αριθ. 72931/7.11.1966 του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 684 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1966.
ε) η υπ` αριθ. 1216/7/11.1.1967 απόφασις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 20 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1967.
στ) η υπ` αριθ. 84341/144/20.11.1968 απόφασις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως έχουσα ούτω:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 84341 Ειδ. Αριθ. 144
Αθήναι 21.11.1968
Κοιν.: Γεν Δ/νσιν (Σχολή Ξεναγών)
Θ

έμα : Περί εγκρίσεως λειτουργίας Σχολής Ξεναγών Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Εχοντες υπ` όψει:
1. Τας διατάξεις του Ν. 1624/1951 “περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως, του Α.Ν. 1565/1950 “περί συστάσεως ΕΟΤ” ως τροποποιθείς και συμπληρωθείς ισχύει σήμερον.
2. Τας διατάξεις του Ν. 5161/1931 “περί Ξεναγών”.
3. Τας διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2Α του Ν. 3076/1954 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1671/1951 “περί Υπουργικού Συμβουλίου”.
4. Πρότασιν του ΕΟΤ μετά σύμφωνον υπ` αριθ. 629 γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού “περί ανάγκης λειτουργίας Σχολής Ξεναγών παρά τω ΕΟΤ”, ως και την υπ` αριθ. 706 αυτού, “περί εισαγωγής εις την Σχολήν Ξεναγών υπαλλήλων του ΕΟΤ άνευ εισαγωγικών εξετάσεων”,
Αποφασίζομεν
1. Εγκρίνομεν την λειτουργίαν εν Αθήναις παρά τω ΕλληνικώΟργανισμώ Τουρισμού Σχολής Ξεναγών, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων.
2. Εις την Σχολήν Ξεναγών δύνανται να εισαχθούν υπάλληλοι του ΕΟΤ άνευ υποχρεώσεως δοκιμασίας εις εισαγωγικάς εξετάσεις, εφ` όσον κέκτηνται τα καθορισθέντα τυπικά προσόντα.
3. Η ανωτέρω Σχολή θέλει λειτουργήσει από 1ης Νοεμβρίου 1968 και μέχρι 31ης Ιουλίου 1969, από δε 1ης Αυγούστου έως 31ης Οκτωμβρίου 1969, θέλουσιδιεξαχθή αι δύο συμπληρωματικαίεξεταστικαί περίοδοι.
4. Η Διεύθυνσις της Σχολής κατά το εν λόγω χρονικόν διάστημα, δέον όπως ανατεθή εις υπάλληλον του ΕΟΤ δι` αποφάσεως Δ.Σ. αυτού. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ως Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ζ) η υπ` αριθμόν 75279/531/3.10.1969 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 679 ΦΕΚ, τεύχος Β` έτους 1969.
η) η υπ` αριθ. 70459/554/31.8.1970 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 662 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1970.
θ) η υπ` αριθ. 518735/30.9.1971 απόφασις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 837 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1971.
ι) η υπ` αριθ. 547/ΣΞ/20.9.1972 απόφασις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 800 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1972.
ια) η υπ` αριθ. 948/ΣΞ/31.10.1973 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 1352 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1973.
ιβ) η υπ` αριθ. 807/ΣΞ/7.11.1974 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 1144 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1974.
ιγ) η υπ` αριθ. 172/ΣΞ/30/3/1976 απόφασις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 480, τεύχος Β`, έτους 1976.
ιδ) η υπ` αριθ. 599/ΣΞ/16.11.1976 απόφασις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 1418 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1976.
Β`. ΤοπικαίΣχολαί:
α) η υπ` αριθ. 16454/126/24.2.1970 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού έχουσα ούτω:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 16450 Ειδ. Αριθ. 126 Αθήναι 24.2.1970
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Εχοντες υπ` όψει: 1. Τας διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 9 εδάφ. δ` του Ν.Δ. 4109/1960 περί συμπληρωματικών διατάξεων “περί ΕΟΤ”.
2. Τας διατάξεις του άρθρου 31, παράγρ. 2 εδάφ. δ` του από 25.9/5.10.1957 Β.Δ. “περί Κανονισμού διενεργείας μισθώσεων, προμηθειών κλπ. του ΕΟΤ”.
3. Το υπ` αριθ. 1 Νομοθετικόν Διάταγμα της 21.11.1968 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”.
4. Την υπ` αριθ. 106/12.2.1970 απόφασιν του Δ.Σ. ΕΟΤ.

Αποφασίζομεν

1. Εγκρίνομεν ως έχει την υπ` αριθ. 106/12.2.1970 απόφασιν Δ.Σ. του ΕΟΤ δι` ης εγκρίνεται:
α) η λειτουργία τοπικής Σχολής Ξεναγών εν Ρόδω από 1ης Μαϊου έως 30ης Ιουνίου 1970.
β) η διάθεσις ποσού εκατόν χιλιάδων τετρακοσίων (100.400) δρχ. δια την κάλυψιν της δαπάνης λειτουργίας της ανωτέρω Σχολής.
2. Αναθέτομεν εις τον κ. Γεν. Γραμματέα του ΕΟΤ όπως ρυθμίση πάσαν περαιτέρω ενέργειαν δι` αποφάσεών του εντός των πλαισίων της αρμοδιότητος αυτού.
3. Η ως άνω δαπάνη, θα καλυφθή εκ του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ (Κεφ. 4Α, άρθρον 6).
4. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός Αναπληρωτής Συντονισμού
ΕΜΜ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ

β) η υπ` αριθ. 70458/31.10.1970 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 662 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1970.
γ) η υπ` αριθ. 99/ΣΞ/18.2.1974 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 258 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1974.
δ) η υπ` αριθ. 904/ΣΞ/21.11.1972 απόφασις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 1060 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1972.
ε) η υπ` αριθ. 600/ΣΞ/ 18.11.1976 απόφασις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 1418 ΦΕκ, τεύχος Β`, έτους 1976.
στ) η υπ` αριθ. 22/ΣΞ/26.1.1977 απόφασις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 83 ΦΕΚ, τεύχος Β`, έτους 1977. 4. Δι` ομοίων αποφάσεων του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού, εκδιδομένων μετά σύμφωνονγνώμην του Δ.Σ. του Οργανισμού, δύναται να ιδρύωνταιΣχολαί Ξεναγών και εις άλλας πόλεις της Χώρας, είτε γενικής εκπαιδεύσεως, είτε περιωρισμένης τοιαύτης εις θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Άρθρον 14

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

1.Ο ΕΟΤ δύναται να οργανώση εντός της από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαρτίου περιόδου εκάστου έτους επιμορφωτικά σεμινάρια διαρκείας μέχρι τριών (3) μηνών εις τα οποία η φοίτησις των καλουμένων ξεναγών θα είναι δωρεάν. Η χορήγησις πιστοποιητικού παρακολουθήσεως χορηγείται άνευ διενεργείας εξετάσεων.

Όπως προστέθηκε με την παρ.8 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2012, καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε., αποφοίτων τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α) τη διδασκαλία μαθημάτων που δεν καλύπτονται από τη διδαχθείσα ύλη των ανωτέρω σχολών και

β) πρακτική άσκηση στην τεχνική της διαδρομικής ξενάγησης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων – εκδρομών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να διαθέτουν με την ολοκλήρωση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων το απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο για την άσκηση του επαγγέλματός του ξεναγού.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4111/2013 με ισχύ την 25/1/2013

3. Τα προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να πραγματοποιούνται μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο, λαμβανομένων υπόψη των διαμορφούμενων ανά χρονική περίοδο αναγκών για ξεναγούς στην αγορά εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται κάθε φορά ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, η διαδικασία, τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων, ο αριθμός των καταρτιζομένων και η οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στα ταχύρρυθμα προγράμματα. Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, που πιστοποιείται σύμφωνα με τη σχετική για την απόδειξη γλωσσομάθειας για τον διορισμό σε θέσεις του δημόσιου τομέα νομοθεσία, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4875/2021 με ισχύ την 23/12/2021

4. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της παραγράφου 2, το Υπουργείο Τουρισμού προσλαμβάνει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας που δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια του προγράμματος. Οι ειδικότητες και τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται από τον Υπουργό Τουρισμού με την προκήρυξη πρόσληψης.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4111/2013 με ισχύ την 25/1/2013

5. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων του παρόντος άρθρου οι καταρτισθέντες αποκτούν αυτόματα τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του ξεναγού σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους των λοιπών σχολών ξεναγών του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2.

Όπως προστέθηκε με την παρ.8 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 με ισχύ την 12/11/2012

6. Η υλοποίηση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων του παρόντος άρθρου μπορεί να ανατίθεται απευθείας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) της ημεδαπής με τη σύναψη σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Τουρισμού, στην οποία θα περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο, το ύψος της αμοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθμός των καταρτιζομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ύψος της αμοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύματος επιμερίζεται στους συμμετέχοντες και τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι λεπτομέρειες της καταβολής των διδάκτρων από τους συμμετέχοντες ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4152/2013 με ισχύ την 9/5/2013

7. Τα ταχύρρυθμα προγράμματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να υλοποιούνται και από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της υποπαραγράφου Θ.3. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18).

Όπως προστέθηκε με την παρ.2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4152/2013 με ισχύ την 9/5/2013

Άρθρον 15

Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου καταργείται.

Άρθρον 16

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1977

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ