ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 10407/2005

Αρ. Κατάθεσης 303

Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

—————————————————————————————–

Κεφάλαιο Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο των ξεναγών της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας) με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του Σωματείου είναι:
Η προστασία και η προαγωγή των επαγγελματικών, εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των ξεναγών.
Η επαγγελματική και κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών.
Η επιμόρφωση και η περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση των μελών.
Η συμβολή στη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας και τη σωστή τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα της χώρας.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:
Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας με αντίστοιχες παραστάσεις – προσφυγές προς τις αρμόδιες Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές και η προώθηση της περαιτέρω νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών συμφερόντων των ξεναγών.
Η συνεργασία με τις ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας και του εξωτερικού.
Η συμμετοχή στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών και στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.
Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εκδρομών και άλλων πρόσφορων δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας των μελών.
Η δημιουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου.
Η πρόσκληση μαζικών οργανώσεων – ομίλων του εσωτερικού και του εξωτερικού για να επισκεφθούν τη Βόρεια Ελλάδα.
Η ηθική και υλική συμπαράσταση σε δοκιμαζόμενα μέλη.
Άρθρο 4ο
Πόροι του Σωματείου είναι:
Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών όπως αυτά ορίζονται ως προς το ύψος τους από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών που αποφασίζει η Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. οι οποίες πάντως δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το διπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής.
Οι εισφορές των αρωγών μελών.
Οι κάθε φύσεως δωρεές μελών ή τρίτων – μη εργοδοτών – καθώς και οι τυχόν κληρονομίες ή κληροδοσίες που γίνονται αποδεκτές επ’ ωφελεία απογραφής μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ..
Οι οικονομικές ενισχύσεις ή χορηγίες από άλλες εργασιακές οργανώσεις ή από δημόσιους φορείς ή το κράτος.
Τα έσοδα από τις πολιτιστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες του Σωματείου.
Τα έσοδα από την τυχόν περιουσία του Σωματείου και γενικά κάθε έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο σωματείο και δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις οικονομικές ή άλλες του σωματείου και πάντως δεν προέρχεται από εργοδότες ή εργοδοτικές οργανώσεις ή από πολιτικά κόμματα ή πολιτικές οργανώσεις.

Κεφάλαιο Β

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5ο
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα, κατατάσσονται δε στις ως άνω κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων άρθρων.
Άρθρο 6ο
Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται όσοι εργάζονται νομίμως ως ξεναγοί σε μόνιμο ή μη μόνιμο εργοδότη και στη γεωγραφική εμβέλεια του Σωματείου έχοντας συμπληρώσει ένα δίμηνο εργασίας μέσα στον τελευταίο χρόνο στον κλάδο των ξεναγών, χωρίς να αποκλείονται όσοι προσκαίρως απέχουν από την εργασία τους ή μεταβαίνουν να εργασθούν σε άλλη περιοχή. Επίσης τακτικά μέλη εγγράφονται ή παραμένουν και οι συνταξιούχοι ξεναγοί εφόσον έχουν δηλώσει στο Σωματείο και στο ΙΚΑ ότι εξακολουθούν να εργάζονται. Ξεναγοί που είναι εργοδότες ξεναγών ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούν ξεναγούς δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου.
Επίτιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα που συνέβαλαν στην υγιή τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας ή στην προαγωγή των εργασιακών και επαγγελματικών συμφερόντων των ξεναγών.
Αρωγά μέλη μπορούν να εγγράφονται με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όσοι παρέχουν στο Σωματείο τακτική ή έκτακτη οικονομική συνεισφορά που καθορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ..
Άρθρο 7ο
Για να γίνει ξεναγός τακτικό μέλος του Σωματείου πρέπει α) να υποβάλει σχετική γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. όπου να δηλώνει και ότι αποδέχεται το ισχύον καταστατικό του Σωματείου και β) να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή ενός εξαμήνου.
Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης που πρέπει να είναι αιτιολογημένη ή αν περάσουν δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης χωρίς να αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. ο αιτών έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο.
Τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη εγγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.
Άρθρο 8ο
Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα και τις επιτροπές του Σωματείου, εκλέγουν και εκλέγονται αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ελέγχουν τα όργανα, επιτροπές και αντιπροσώπους και συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωματείου.
Τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από άδεια του Δ.Σ. και μπορούν να πάρουν το λόγο εφόσον το επιτρέψει η Γενική Συνέλευση.
Μετά από άδεια του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. ως απλοί ακροατές ξεναγοί μέλη άλλων σωματείων ξεναγών της χώρας.
Άρθρο 9ο
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής.
Να καταβάλλουν κάθε έτος την ετήσια συνδρομή.
Να καταβάλλουν τις υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές που ορίζει η Γενική Συνέλευση.
Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και των σκοπών του Σωματείου.
Να ασκούν την εργασία του ξεναγού με ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια, να εφαρμόζουν την επαγγελματική και συναδελφική αλληλεγγύη και να ενεργούν γενικά με τρόπο που προάγει τους σκοπούς του Σωματείου και τα εργασιακά συμφέροντα των ξεναγών.
Να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. κάθε αλλαγή διεύθυνσης της κατοικίας τους.
Άρθρο 10ο
Το τακτικό μέλος του Σωματείου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.:
Αν το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του καταβάλλοντας πάντως και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
Αν καθυστερεί τη συνδρομή του πάνω από 12 μήνες και μετά από έγγραφη κλήση του από το Δ.Σ. προς καταβολή και μη συμμόρφωσή του. Το μέλος γίνεται εκ νέου δεκτό μόνο εφόσον καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές
Αν χάσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για τα τακτικά μέλη η αν από έτους τουλάχιστον έχει αλλάξει επάγγελμα ή έχει παύσει ηθελημένα να ασκεί την εργασία του μισθωτού ξεναγού (εκτός αν αυτό οφείλεται σε εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση) ή αν γίνει εργοδότης ξεναγών ή διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης που απασχολεί ξεναγούς και αφού προσκληθεί εγγράφως προ 10 ημερών ενώπιον του Δ.Σ. για να εκθέσει τις απόψεις του.
Κατά της απόφασης του Δ.Σ. περί διαγραφής του το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Το τακτικό μέλος διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.
Άρθρο 11ο
Η πειθαρχική αρμοδιότητα ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:
Η ενέργεια ή η συμπεριφορά του μέλους που είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου, τις υποχρεώσεις των μελών και τους κανόνες του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Η ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του Σωματείου ή στις Γενικές Συνελεύσεις.
Η συμπεριφορά που εκθέτει το επάγγελμα του ξεναγού ή αντιτίθεται στους άγραφους επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς προς τους συναδέλφους, τους ξεναγούμενους, τους εργοδότες, την πολιτεία και το κοινό γενικότερα.
Οι πειθαρχικές ποινές που κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος είναι α) η προφορική επίπληξη β) η έγγραφη επίπληξη γ) η προσωρινή αποβολή του μέλους από το Σωματείο μέχρι ένα χρόνο.
Οι δύο πρώτες ποινές αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού προ 15 ημερών έχει καλέσει εγγράφως το μέλος προς απολογία γνωστοποιώντας του την κατηγορία που του αποδίδεται.
Η προσωρινή όπως και η οριστική αποβολή του μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. σε περιπτώσεις που συντρέχει πειθαρχική υποτροπή ή άλλος σπουδαίος λόγος. Στη περίπτωση αυτή το Δ.Σ. καλεί εγγράφως το μέλος για να παραστεί στη Γ.Σ. που θα συζητήσει επί της πρότασης διαγραφής του και να εκθέσει τις απόψεις του, γνωστοποιώντας του και τους λόγους αυτής της πρότασης, τουλάχιστον 20 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Κεφάλαιο Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 12ο
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια. Οι τρεις πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες είναι αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. που εκλέγεται συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση την οποία συγκαλεί ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέσα σε 8 μέρες από την εκλογή και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους και την εφαρμογή του καταστατικού και τηρεί τα κατά το νόμο και το καταστατικό βιβλία. Προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει το ύψος του μισθού του που υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.
Άρθρο 13ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε αρχής και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Συντάσσει μαζί με το Γ. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με το Γ. Γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ., τα εντάλματα πληρωμής, τις αποδείξεις εισπράξεως και όλα τα δεσμεύοντα το Σωματείο έγγραφα και γενικά επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού.
Όταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο τον αναπληρώνει καθ’ όλα ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 14ο
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο μελών, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα εντάλματα πληρωμής, τις αποδείξεις εισπράξεως κλπ, τηρεί το αρχείο του Σωματείου και φυλάσσει τη σφραγίδα. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτό.
Άρθρο 15ο
Ο Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και τις εισφορές των μελών προς το Σωματείο. Τηρεί το βιβλίο ταμείου, μεριμνά για την είσπραξη όλων των δικαιωμάτων του Σωματείου και ενεργεί τις πληρωμές ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα. Καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα ποσά του σωματείου δυνάμενος να κρατά στο ταμείο του ποσό που ορίζει επίσης το Δ.Σ. για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες του Σωματείου. Ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα μπορεί να γίνεται από τον Ταμία μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.. Εντός του πρώτου δεκαήμερου του Ιανουαρίου κάθε έτους ο Ταμίας υποβάλλει προς την Ελεγκτική Επιτροπή τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. για το προηγούμενο έτος. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό πλην του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα.
Άρθρο 16ο
Ο Έφορος μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη καλή διαχείριση της κινητής περιουσίας του σωματείου πλην των χρημάτων, για την καλή λειτουργία της βιβλιοθήκης, του εντευκτηρίου του Σωματείου και για τη συντήρηση της εν γένει περιουσίας του Σωματείου.
Άρθρο 17ο
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τρία μέλη του οπότε συνέρχεται το αργότερο εντός πέντε ημερών.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παρίστανται τα τέσσερα (4) από τα 7 μέλη του.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. μπορεί να αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση εξάντλησης του καταλόγου των αναπληρωματικών αν υπολείπεται διάστημα μεγαλύτερο του έτους για τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την αναπλήρωση.
Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει επιτροπές τακτικών μελών του Σωματείου υπό την προεδρία μέλους του Δ.Σ. για να εκτελέσουν ορισμένη αποστολή.
Άρθρο 18ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα εξής βιβλία νομίμως θεωρημένα:
– Μητρώο Μελών όπου σημειώνονται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, ο αριθμός της άδειας ξεναγού και οι γλώσσες για τις οποίες έχει άδεια ξενάγησης, ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου ΙΚΑ, ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο χρόνος γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας και η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους και οι τυχόν πειθαρχικές ποινές του.
– Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
– Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
– Ταμείου (Εισπράξεων και Πληρωμών)
– Περιουσίας όπου γράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
Άρθρο 19ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση που εκλέγει και το Δ.Σ. και για θητεία ίση με αυτήν του Δ.Σ..
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται και ελέγχει οποτεδήποτε την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και μέχρι την 15 Ιανουαρίου κάθε έτους συντάσσει τακτική έκθεση ελέγχου του προηγούμενου έτους η οποία κατατίθεται στο Δ.Σ. και αναγιγνώσκεται στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Δ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 20ο
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα ή υπόθεση του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση ειδικότερα:
Εκλέγει και ανακαλεί τα όργανα του Σωματείου και τα μέλη τους (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) και τους αντιπροσώπους του Σωματείου.
Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής για το προηγούμενο έτος και τον προϋπολογισμό του Δ.Σ. για το επόμενο έτος.
Αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Αποφασίζει για την προσωρινή και την οριστική διαγραφή μέλους
Αποφασίζει για την ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας.
Αποφασίζει για την ένταξη του Σωματείου σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του Σωματείου με τις ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες που προβλέπει ο νόμος.
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. και παρίστανται αυτοπροσώπως.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. με θέματα οπωσδήποτε τον απολογισμό δράσης και οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. όταν το κρίνει αναγκαίο για συγκεκριμένα θέματα ή εφόσον το ζητήσουν το 1/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου με έγγραφη αντίστοιχη αίτηση όπου αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 20 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών ή της Ε.Ε..
Η πρόσκληση του Δ.Σ. για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τη νέα ημερομηνία και ώρα σύγκλησης της Γ.Σ. σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας στην πρώτη. Η πρόσκληση για την τακτική Γ.Σ. απευθύνεται στα μέλη με ανάρτηση στα γραφεία του Σωματείου και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (επιστολή, τηλέφωνο, δημοσίευση στον τύπο) τουλάχιστον 7 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Η πρόσκληση για την έκτακτη Γ.Σ. γίνεται κατ’ αρχή με τον ίδιο τρόπο αλλά σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται ακόμη και αυθημερόν.
Άρθρο 21ο
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίσταται σ’ αυτήν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση με τα ίδια θέματα σε τρεις ως δέκα μέρες οπότε υπάρχει απαρτία αν παρίσταται το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία στη δεύτερη Γ.Σ. συγκαλείται και τρίτη σε τρεις ως δέκα μέρες στην οποία υπάρχει απαρτία αν παρίσταται το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Άρθρο 22ο
Στις Γενικές Συνελεύσεις καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα εκτελούν μέλη του Σωματείου που εκλέγονται αντιστοίχως με ανάταση χεριών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της Γ.Σ., διευθύνει τη συζήτηση και τις ψηφοφορίες για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή όποιο άλλο θέμα προκύψει στη διάρκεια της Γ.Σ. και κηρύσσει τη λήξη της. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση.
Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωρινή ή οριστική διαγραφή μέλους, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός αν πρόκειται για θέματα που από το καταστατικό ή το νόμο απαιτείται ειδική πλειοψηφία.

Κεφάλαιο Ε
ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 23ο
Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου και των αντιπροσώπων του στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις γίνεται κάθε τρία χρόνια με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο και κρατάει πρακτικά των αποφάσεων που λαμβάνει.
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. του Σωματείου τη σφραγίδα, το ψηφοδόχο κιβώτιο το οποίο ελέγχει και σφραγίζει, κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου μελών και ικανό αριθμό ψηφοδελτίων που περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά για κάθε όργανο και τα οποία σφραγίζει και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας η οποία διαρκεί τουλάχιστον δύο ώρες από την έναρξη. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη λήξη του ορισθέντος για τη ψηφοφορία χρόνου κηρύσσει το πέρας της, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και συντάσσει σχετικό πρακτικό με τις ψήφους – σταυρούς προτίμησης που έλαβε έκαστος των υποψηφίων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.
Ειδικότερα ως προς τις αρχαιρεσίες ισχύουν τα σχετικώς οριζόμενα από το Νόμο 1264/1982 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τα επαγγελματικά σωματεία.

Κεφάλαιο ΣΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ
Άρθρο 24ο
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός συντάσσονται για ετήσιο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 25ο
Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή αν το ζητήσουν το 1/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, απαιτείται δε απαρτία του 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων προς ψήφιση των σχετικών προτάσεων.
Άρθρο 26ο
Το Σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος μολυβδοβούλου φέρουσα με βυζαντινούς χαρακτήρες τις λέξεις: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και το έτος ιδρύσεως 1956.
Άρθρο 27ο
Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και έχει απαρτία με την παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφασίζει για τη διάλυση με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
Το Σωματείο επίσης διαλύεται αυτοδικαίως αν ο αριθμός των μελών του περιορισθεί σε λιγότερα των δέκα (10).
Στην περίπτωση της διάλυσης η περιουσία του Σωματείου διατίθεται όπως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη διάλυση και σε περίπτωση αυτοδίκαιης διάλυσης στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 28ο
Για όποιο θέμα δεν προβλέπει το καταστατικό του Σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1264/1982, του Αστικού Κώδικα και των νόμων που αφορούν τα εργατικά σωματεία.
Άρθρο 29ο
Το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εγκρίθηκε και το σωματείο αναγνωρίσθηκε με την 928/1957 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 303 (παλ. 3198)/1957.
Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 402/1972, 80/1983 και 1099/1984 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε αντιστοίχως την 19.5.1972, την 16.5.1983 και την 5.12.1984.
Ήδη δε τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. των μελών της 15ης Νοεμβρίου 2004 και θα υποβληθεί προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη   15 Νοεμβρίου 2004

Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας